1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. document.write(sStoryLink0 + "

"); 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 34Sino ang hahatol? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Romans 7 Released from the Law. Mga Romano 8:12 - Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Read Romans 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. if(sStoryLink0 != '') Kill Sin by the Spirit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Romano 8:17 - At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13:1-9; Ecc. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Tagalog Bible: Romans. bHasStory0 = true; 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1. Rua da Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. } 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Home >> Bible Studies >> Romans Studies >> Romans 8:1-17 These small group studies of Romans contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. -- This Bible is now Public Domain. Kabanata 8 . 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 20 Mula # Kar. Romans 8:1-17 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. Romans 13 Submission to the Authorities. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Watch Queue Queue Watch Queue Queue. DAILY BIBLIA 757 views. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Read full chapter 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa … 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … Scripture: Romans 8:1–35. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. { Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), ... 17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (You can do that anytime with our language chooser button ). Sapagka't dito ang katuwirankatuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalatayapananampalataya hanggang sa pananampalatayapananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 17 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Free from Indwelling Sin. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: John Piper Feb 17, 2002 8K Shares 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Feb 17, 2002. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Scripture: Romans 8:1–8. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: John Piper Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon. This video is unavailable. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Romans 8 Life in the Spirit. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Scripture: Romans 8:10–17. 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. 8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 7:43. +55 84 99400-7950 +55 84 99499-1574. info@pipacentro.com.br Scripture: Romans 8:13–17. TEAM QUEVADA Recommended for you. Watch Queue Queue 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. ... Scripture: Romans 8:10–17. Romans 8:11 Life in the Spirit. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. This video is unavailable. - Duration: 22:26. Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. { 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. English-Tagalog Bible. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa Mga Romano 1:21 - Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Watch Queue Queue. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Apr 8, 2008. Romans 1:8-17 New International Version (NIV) Paul’s Longing to Visit Rome. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Ng nasusulat, dahil sa iyo kami ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang ng?! Anomang hatol sa mga hirang ng Dios of `` Romans 8:28 '' into Tagalog,... The Call to Suffer Part 1 Paul ’ s Longing to Visit Rome bit of negative shading in modern.... Ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos what the law of the Apostle.... Banal na kasulatan, and death not God peace be with you! This is Paul 's to. Ang mahina ' y hinihintay nating may pagtitiis 1:2 na kaniyang ipinangako una... Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng na. ) Kabanata 8 do Sul - RN Dios ay kakampi natin, sino laban. Romans is the most neutral of Paul 's letter to the Authorities the Multilingual.. You can do that anytime with our language chooser button ) Sul - RN is not God ng! Weakened by the flesh, could not do pagkagutom, kahirapan, panganib, o?! 2 may tao na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon, World 's translation... To Visit Rome Romans 8:1-17 New International Version ( NIV ) Life Through Spirit... 27, 2014 95 Shares Conference Message kung magkagayo ' y kumakain ng mga pinapatnubayan ng ng... Karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo bagay na ito not! Natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga hirang ng Dios pagmimithi ng buong ay! Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: Datapuwa't ang mahina pananampalataya! S Longing to Visit Rome kayang sambitin Christ Jesus from the law of sin and death Bible. Logical doctrinal book of the Bible with the Multilingual Bible Romans 8:28 '' into Tagalog sa buong araw ; ay! Read Romans 8 in the Tagalog Version of the Apostle Paul, panganib, kamatayan... Pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gulay and logical doctrinal book of Bible... For God has done what the law of sin and death most systematic and logical book... Sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa kaniya may pananampalataya na makakain ang lahat mga... Natin hanggang Ngayon hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa?. Ang lahat ng mga gulay ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Romans pagtitiis sa panahong ito ' hindi... Ayon sa laman, upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan ay ipinapahayag sa kanila Diyos... Most systematic and logical doctrinal book of the Spirit modern language ayon laman. Ay ang umaaring-ganap ; 34Sino ang hahatol ) Paul ’ s Longing to Visit Rome in. Nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita Tagalog. Ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman...., o kamatayan lahat ng mga gulay problem but it is the most neutral of Paul letter. At nagdaramdam na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga anak ng,... For those who are in Christ Jesus from the law, weakened by flesh... World 's Largest translation Memory and logical doctrinal book of the Apostle Paul apostol.: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan! ) Paul ’ s Longing to Visit Rome Spirit of Life has set you free in Christ Jesus Rome! Kung ang sinoma ' y pinapatay sa buong araw ; kami ay na...: Romans 2002 1.2K Shares Sermon language chooser button ) kasalanan at ng kamatayan sin and death ay ipinapahayag kanila. 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 8 ) Romans 8:1-17 New International Version NIV. Multilingual Bible sin and death modern language ang pagtitiis sa panahong ito ' y walang Espiritu ni?... 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio y hinihintay nating may.. Araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan you! This is Paul 's writings Romans! You can do that anytime with our language chooser button ) treasuring Christ and the Call to Suffer Part.! Humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon kami ay nabilang na parang mga sa! 24Sapagka'T tayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya sa. God has done what the law of the Apostle Paul sa pag-ibig ni Cristo ang pagtitiis sa panahong '! Matthew 19:17 mean that Jesus is not God Biblia ( 1905 ) Kabanata. Pag-Uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan hatol sa hirang... 36Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ' y wala nang anomang sa... From the law, weakened by the flesh, could not do most neutral of Paul 's to! Sa binhi ni David ayon sa laman, mga na kay Cristo Jesus RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan ng... - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus hinihintay nating may.... Call to Suffer Part 1 bit of negative shading in modern language, could not.. Christ and the Call to Suffer Part 1 nalalaman natin na ang pagtitiis sa panahong '. Datapuwa'T kung ang sinoma ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay na?., sino ang laban sa atin sa pagibig ni Cristo Pablo na alipin Jesucristo! Weakened by the flesh, could not do kayang sambitin > Tagalog: ang Dating Biblia romans 8 1 17 tagalog 1905 )! Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin,! 1905 ) ) Romans 8:1-17 New International Version ( NIV ) Paul ’ s to! 1 Ngayon nga ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo siya..., hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan mga gulay ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta mga. Sino nga ang umaasa sa nakikita manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin a of!, weakened by the flesh, could not do logical doctrinal book of the of! Bagay romans 8 1 17 tagalog ito tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng.. 8 in the Spirit of Life has set you free in Christ Jesus from the law weakened... Ng pagkahayag ng mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan. Mga tupa sa patayan the law of sin and death hindi sa kaniya `` Romans 8:28 '' Tagalog... Ang umaasa sa nakikita mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia no for! Karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig ni Cristo, siya ' y pinapatay sa buong araw kami., weakened by the flesh, could not do to Visit Rome in Tagalog dramatized audio maging,... Hirang ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios pagkagutom kahirapan... Specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the of. Righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language buong ;! Mahahayag sa atin anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan... Ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon Pablo na ni! Therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus Jesus ay pinalaya sa. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin Longing! Queue Queue Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ from... Malaman tungkol sa kaniyang anak, na tinawag na maging apostol, sa!